مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران

گرچه تلاشهای متعددی از اوایل دهه هفتاد برای شكل گیری انجمن مدیریت پروژه توسط افراد...

17 تیر 1399

0

676

معرفی موسسه AXELOS و استاندارد PRINCE2

معرفی موسسه AXELOS و استاندارد PRINCE2

استاندارد PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) یکی از استانداردهای مطرح در زمینه مدیریت پروژه می...

17 تیر 1399

0

677

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)

انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)

امروزه تغييرات وتحولات مربوط به علم وپيشرفتهاي شگرف بشر در زمينه هاي مختلف علمي  ازچند...

17 تیر 1399

0

690

®PMI (مؤسسه مدیریت پروژه)

®PMI (مؤسسه مدیریت پروژه)

®PMI (مؤسسه مدیریت پروژه) سازمانی غیرانتفاعی و فعال در زمینه حرفه مدیریت پروژه است که طیف...

11 خرداد 1399

0

720