مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
آشنایی با دفتر مدیریت طرح و پروژه

آشنایی با دفتر مدیریت طرح و پروژه

جزئیات دوره

  • دسته بندی : دوره های عمومی مدیریت پروژه