مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
آشنایی با مدیریت سبد پروژه

آشنایی با مدیریت سبد پروژه

جزئیات دوره

  • دسته بندی : دوره های عمومی مدیریت پروژه