مشاوران مدیریت کسب و کار اوج
تحلیل اقتصادی پروژه ها توسط نرم افزار COMFARIII

تحلیل اقتصادی پروژه ها توسط نرم افزار COMFARIII

جزئیات دوره

  • دسته بندی : دوره های آموزشی نرم افزار