اترنت(Ethernet)چیست؟

یک نوع شبکه می باشد که چندین کامپیوتر را در یک محیط بسته به همدیگر متصل می کند در این نوع شبکه فقط یک کابل به عنوان وسیله ارتباط مابین سیستمهای کامپیوتری داخل شبکه استفاده می شود،تعداد کامپیوترهایی که در این شبکه مپتوانند به همدیگر متصل شوندمحدود می باشد چون ظرفیت کابل مورد استفاده دارای ظرفیت محدودی می باشدکه به این کابل ، کابل کواکسیال گفته می شود.
اترنت یک شبکه خصوصی و محلی می باشد که با این شبکه نمی توان به اترنت جهانی متصل شد