پروتکل (protocol) چیست؟

پروتکل چیست ؟
قراردادهایی که به صورت جهانی نوشته شده اند و وظیفه ارتباط بین شبکه های کامپیوتری (شامل اینترنت که نوعی شبکه کامپیوتری بسیار بزرگ است و یا شبکه های کامپیوتری محلی و شرکتی که از اتصال شاید دوکامپیوتر تشکیل شده باشد)را بر عهده دارند.